Ondrejov Tyna D12 (29.09.2019) Ondrejov Tyna D12 (29.09.2019)